Artikel 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– NJITNELAV of; RoyValentijn: Royvalentijn.nl; Roy Valentijn

– KLANT: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van RoyValentijn, dit kan zowel een privépersoon als een rechtspersoon zijn;

– Kunstaanbieder: Roy Valentijn, artiest en eigenaar van het werk.
– Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5. – Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door RoyValentijn aan de klant, kunstwerken verkocht worden.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. RoyValentijn en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 3 – Aanbod en Overeenkomst

3.1 Royvalentijn.nl zijn management treedt op als intermediair tussen kunstenaar en klant.

Royvalentijn.nl brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en klant tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen. 3.2 Royvalentijn.nl zijn management is slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de klant en de Kunstenaar
3.4 Bij het vervaardigen van kunstwerken in opdracht, blijft Royvalentijn.nl zijn management als aanspreekpunt om vragen te fungeren. Dit houdt in dat klant en kunstenaar, de contacten tussen beide partijen, het transport en de betaling van het kunstwerk via Royvalentijn.nl zijn management te laten verlopen. Hier kan in geen enkel opzicht van afgeweken worden.
3.5 Royvalentijn.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft

· De prijs
· Het e-mailadres en/of telefoonnummer waar de klant zich kan wenden met vragen omtrent de order
Indien de bestelling online al betaald is met één van de online betaalmogelijkheden (Zoals: IDEAL) zal de factuur duidelijk ‘Reeds betaald’ vermelden.
3.7 Indien de klant en Royvalentijn.nl overeenkomen dat de klant nog andere diensten van Royvalentijn.nl zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

3.8 De administratie van Royvalentijn.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Royvalentijn.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Royvalentijn.nl verrichte leveringen. Royvalentijn.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens

Artikel 4 – Prijzen, Tarieven en Betaling

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en inclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden).

4.2 Binnen 5 werkdagen, nadat Royvalentijn.nl het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de klant de desbetreffende factuur toegestuurd.
4.3 Alle facturen zullen door de klant worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de

wettelijke rente geldt.
4.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Royvalentijn.nl en de verplichtingen van de klant jegens Royvalentijn.nl onmiddellijk opeisbaar .
4.6 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Royvalentijn.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
4.7 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
4.8 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Royvalentijn.nl gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Royvalentijn.nl te weigeren.
Artikel 5 – Levering / Leveringstermijnen
5.1 Leveringen vinden gratis plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Royvalentijn.nl anders is aangegeven (m.u.v. de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, het buitenland, werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter).
5.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website

van Royvalentijn.nl anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Royvalentijn.nl.
5.4 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de klant van dat recht gebruik dan verplicht Royvalentijn.nl zich het reeds door de klant betaalde bedrag aan de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
5.5 Indien Royvalentijn.nl gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Royvalentijn.nl ter beschikking heeft gesteld.
5.9 Bij ontvangst dient de klant het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Royvalentijn.nl gemeld te worden, bij gebreke waarvan de klant het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Royvalentijn.nl komt het werk weer ophalen.

5.10 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
5.11 Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de klant zelf contact op te nemen met Royvalentijn.nl voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het kunstwerk.
Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
6.1 Royvalentijn.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant

indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of

niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 – Verkoop van Kunstwerken

7.1 De op de site getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur anders uitzien. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van de kwaliteit van de door de kunstenaar aangeleverde foto’s of bestanden. Royvalentijn.nl kunstbemiddeling is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.

7.2 Wanneer de klant een kunstwerk in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen.
7.3 Royvalentijn.nl zijn management treedt op als intermediair tussen kunstenaar en klant. Royvalentijn.nl brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en klant tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

7.4 Wanneer een kunstwerk op het internet de interesse van de klant heeft gewekt, is het mogelijk het werk in zijn/haar eigen omgeving te bekijken. Tevens is het mogelijk het werk in het atelier van de kunstenaar te bezichtigen. De cliënt hoeft dus geen beslissing te nemen op

basis van alleen maar afbeeldingen.
7.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Royvalentijn.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.5 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan Royvalentijn.nl te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Kunstwerkkopen.nl – te sturen naar een door Royvalentijn.nl vastgesteld retouradres. De klant is in dit geval een bijdrage van 35,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd naast de kosten voor het terugsturen van het werk naar het door Royvalentijn.nl te bepalen retouradres.
7.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Royvalentijn.nl ingevolge artikel 7.5. en 7.6 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Royvalentijn.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Royvalentijn.nl het door de klant geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
7.8 Royvalentijn.nl behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de klant (anders dan die van Royvalentijn.nl of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De klant is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Royvalentijn.nl heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de klant en is bevoegd die schade te verreken met het door de klant gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.9 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Royvalentijn.nl

schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Royvalentijn.nl de klant hiervan schriftelijk (Brief of e-mail) in kennis stellen. Royvalentijn.nl heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Royvalentijn.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Royvalentijn.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, film, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Royvalentijn.nl, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
8.4 Alle door Royvalentijn.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door

de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Royvalentijn.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
8.5 Royvalentijn.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.6 Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Royvalentijn.nl het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.
8.7 Royvalentijn.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk

maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Royvalentijn.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9- Opschorting en ontbinding

9.1 Royvalentijn.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
–  De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
–  Na het sluiten van de overeenkomst Royvalentijn.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
–  de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2 Voorts is Royvalentijn.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Royvalentijn.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Royvalentijn.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Royvalentijn.nl behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10 Bestellingen/ communicatie
Royvalentijn.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Royvalentijn.nl, dan wel tussen Royvalentijn.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Royvalentijn.nl.
Artikel 11 – Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Kunstwerkkopen.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de rechtmatige eigenaar van de eenmanszaak Royvalentijn.nl (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden). 11.3 Royvalentijn.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Royvalentijn.nl zal de klant hierover schriftelijk (Telefoon, brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van royvalentijn.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van royvalentijn.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Kunstwerkkopen.nl over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Kunstwerkkopen.nl. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 13 – Afdeling Klantenservice van Royvalentijn.nl
Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met de eigenaar van de eenmanszaak: Roy Valentijn.

Royvalentijn.nl

Bollenmarkt 9G

1681 PJ, Zwaagdijk-Oost Tel: (+31) 6 49 363 108

E-mail: info@royvalentijn.nl

Royvalentijn.nl is een handelsmerk van RoyValentijn V.O.F, ingeschreven onder nummer 57043515 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.